Cookies

Bueskydning Danmark - PUBLIC PAGES | 

E-mail
info@bueskydningdanmark.dk
Street
Brøndby Stadion 20
Postal Code
2605
City
Brøndby
Country
Denmark
Home Page
http://www.bueskydningdanmark.dk


Presentation
Baggrund og visioner for dansk bueskydning

Formål

Forbundets navn er DANSK BUESKYTTEFORBUND (DBSF). Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), World Archery (WA), World Archery Europe (WAE) og Nordiska Bågskytteunionen (NBU). DBSF og dets medlemmer er forpligtet til at overholde disse organisationers love og bestemmelser.

Forbundets hjemsted er Brøndby kommune.

Dansk Bueskytteforbund er øverste faglige myndighed inden for sit aktivitetsområde, jvf. dog de overordnede forbunds eventuelle forbehold. Forbundet har til opgave at virke for fremme af bueskydning som amatøridræt såvel praktisk som teoretisk. Til forbundets pligter hører blandt andet:

 • at udarbejde amatørreglementer, rekordbestemmelser og andre regler for forbundets aktivitetsområde
 • at forvalte de pengemidler, som Danmarks Idræts-Forbund og andre stiller til rådighed og afgive beretning herom til DIF i henhold til de vedtagne retningslinier
 • at planlægge, lade afholde eller føre tilsyn med alle stævneaktiviteter inden for forbundets område
 • at søge at samle alle danske foreninger med bueskydning på programmet under samme ledelse
 • at repræsentere forbundets unioner og foreninger i som udenfor Danmark, så deres interesser varetages i videst mulig udstrækning

Dansk bueskytteforbund har formuleret en vision og en mission som er beskrevet nedenfor.

Som overordnet mål for vort arbejde i forbundet sætter vi:

At fremme bueskydning som sport i Danmark og give udøverne den bedst mulige oplevelse ved at dyrke bueskydning

Kendsgerninger om bueskydning i DBSF

Bueskydning kan opdeles på forskellig måde.

Buetyper:

 • Langbuen
 • Recurvebuen
 • Compoundbuen

Discipliner:

 • Skiveskydning  ( indendørs – udendørs)
 • Feltskydning

Udøvere:

 • Børn (drenge-piger)
 • Unge (drenge-piger)
 • Seniorer ( mænd kvinder)
 • Raske mennesker
 • Handicappede mennesker

Bueskydning kan dyrkes som motionssport og på eliteniveau. Recurvebuen er en olympisk disciplin. Der afholdes VM. EM og DM inden for alle buetyper og inden for felt og skive.

HOVEDVISION

 1. Vi betragter bueskydning som en konkurrenceidræt på såvel elite-som på breddeplan. 
 2. Vi ønsker at skabe grundlag for at flest mulige mennesker kan dyrke bueskydning på  såvel eliteplan og på breddeplan. DBSF er medlem af DIF og ønsker fortsat at være dette.  
 3. Vi ønsker at udbrede forståelsen for bueskydningens indhold og kvaliteter. Vi ønsker at ændre den gængse opfattelse af bueskydning som en leg for raske drenge og i stedet gøre os kendte på de høje krav bueskydning stiller til fysik, koncentration og mental styrke.
 4. Vi vil fremme alle tre buetyper og rumme både skiveskydning og felt
 5. Vi ønsker alle aldersklasser og begge køn som medlemmer. Såvel raske som handicappede skal kunne rummes i vor sport.
 6. Det er vort ønske at udbygge samarbejdet med de grupper der dyrker bueskydning med andre formål ( f.eks. jagt ) således, at disse mennesker kan få glæde af de tilbud om skydeteknik, materialelære  m.v. vi har i vore klubber. Samarbejdet skal ske ved at interesserede indmelder sig i vore klubber  og træner disse færdigheder under vore regler.
 7. Eftersom vor sport kræver nogle færdigheder finder vi det vigtigt at vi har det fornødne antal uddannede ledere og trænere. Vi ønsker derfor at etablere en relevant uddannelsesstruktur, der giver medlemmerne mulighed for at uddanne sig inden for såvel bueskydning, træning som inden for anden klubledelse. 
 8. Det er vort ønske at skabe en buemæssig sammenhæng i hele vor organisation, således at den træning der finder sted i en klub i forhold til en anden og i forhold til elitetræning hviler på den samme grundopfattelse af bueskydning. Der skal skabes en rød tråd i dansk bueskydning, En ”DANSK BUESKYDNINGS-DOKTRIN.
 9. Udbredelsen af vor sport er forholdsvis lille. Det er derfor svært at tiltrække tilstrækkelige økonomiske midler til at have professionelle udøvere. Vor sport vil derfor være baseret på frivillighed af såvel ledere som udøvere hvorfor vi finder det vigtig at lade vort arbejde tage udgangspunkt i følgende hovedoverskrift:

DET SKAL VÆRE SJOVT AT SKYDE MED BUE

Som måleenhed for vor visioner kan udnævnes følgende områder:

Antal af medlemmer i forbundet, f.eks. fordelt på vore indsatsområder - Vi ønsker inden 2012 at have min.2.500 medlemmer.

Antal og fordeling af  ”overlevende” klubber - Vi ønsker inden 2012 at have 80 registrerede klubber.

Aktivitetsniveauer på stævneområdet, dvs. antallet af stævner og antallet af deltagere - Vi ønsker at se en jævn fremgang på 5% om året inden fordisse områder frem til år 2012

For Eliten: internationale resultater - Vi ønsker således at opnå top 10 placeringer ved VM, EM og OL inden år 2012. Vi ønsker medaljer ved minimum et international stævne fra år 2011.

Som grundlag for det videre arbejde opdeles vore visioner og politikker indenfor  to hovedområder, nemlig bredde og elite.

Visioner for breddesporten under DBSF 
Vi ønsker at flest mulige mennesker præsenteres for buesporten. De der ønsker at afprøve sporten skal kunne gøre dette under trygge rammer og på kvalificeret vis.

Vi ønsker derfor, at der er et geografisk set tilstrækkelig antal klubber, og at disse har såvel kvalitativt som kvantitativt den fornødne kapacitet inden for såvel materielle som menneskelige ressourcer.

Vi ønsker at DBSF ud over det rent bue-faglige også kan tilbyde sine medlemmer en social dimension, der gør det rart at være medlem af en bueklub og man derigennem kan blive en del af et socialt netværk, blandt såvel jævnaldrende/jævnbyrdige, som på tværs af forskellige grupper.

Vi ønsker at sprede kendskabet blandt børn til bueskydning bl.a. ved samarbejde med skolerne. Bueskydning indeholder kvaliteter omkring koncentration og socialt samvær, der kan være gavnligt i skolernes pædagogiske arbejde. Vi ønsker, til gavn for vore klubber, at stille den viden vi har til rådighed for skolerne. Det er vigtigt at understrege, at det skal ske i vort regi og under vore regler.

Visioner for eliten under DBSF 
Som led i vor vision om fremme buesporten i Danmark, er det vort ønske at have en elite, der kan gøre sig gældende på internationalt plan.

Vi ønsker gennem international konkurrencedeltagelse at fremme forståelsen af bueskydning som en konkurrenceidræt med de kvaliteter der ligger heri, f.eks. styrkelse af udøverens mentale beredskab, styrkelse af koncentrationsevnen, styrkelse af evne til at beherske sin motorik m. m. m.

En stærk elite, der præsterer internationale resultater øger sportens synlighed i samfundet og udbreder dermed kendskabet til bueskydning, ikke alene i kraft af omtale af resultater men også ved at skabe mulighed for udbredelse af baggrundsreportager om sporten.

Vi ønsker gennem  muligheden for såvel national som international konkurrencedeltagelse at skabe motivation for talentfulde skytter.

Vi ønsker gennem eliten løbende at udvikle vor sport såvel teknisk som træningsmæssigt, for derigennem at forhindre at vor sport mister sin appeal til nye medemmer og ender som en indforstået sport for de få frelste.

For at kunne udvikle vor elite løbende er det vigtig at DBSF til stadighed kvalificerer sig til støtte fra Team Danmark. Vi ønsker således at være blandt Team Danmarks indsatsforbund med en disciplinanalyse hvis resultat gør os til et ”grønt” forbund.

For at kunne etablere tilstrækkelig økonomi ønsker vi til eliten inden 2003 at etablere samarbejde med en sponsor der betaler 300.000 pr. år til træning og konkurrencedeltagelse. En del af pengene skal kanaliseres til talentudvikling, f.eks. ved at sponsorpengene betaler den andel af eliteskyttens udgifter, der normalt afholdes af DBSF, der derved får frigivet midler til øvrigt elitearbejde.

Vi ønsker i samarbejde med Team Danmark løbende at skabe mulighed for at udvikle vor elite på såvel international topplan som i talentgruppen og blandt vore ungdomsskytter.

Det samlede elitearbejde skal ske under sådanne former, at vore skytter uddannes

såvel inden for sporten som i øvrigt, således at vi sikre vore skytters fremtidsmuligheder ikke bliver amputeret af at være eliteskytte. Ligeledes skal det sikres at vore skytters sociale uddannelse ikke hæmmes af deres status som eliteskytte. 


Delete item?